فارسی پنجم دبستان نقش خردمندان

حجم فایل : 2.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا فارسی پنجم دبستان
نقش خردمندان
در این درس شمشیر نماد قدرت نظامی و دینار نماد قدرت اقتصادی و قلم نماد قدرت فرهنگی است .
تاکید این درس بر آن است که قدرت فرهنگی قدرتمند از قدرت نظامی و اقتصادی است موضوع درس اندوه : غم،غصّه زیرکانه : از روی هوش و خرد،هوشمندانه
مهیب : ترسناک،وحشتناک،هراس انگیز چاره : تدبیر،راه حل
ناگوار : ناپسند،ناشایسته چیرگی : برتری،چیره شدن،تسلّط
همّت : کوشش،اراده اوج : بلندی
عظمت : بزرگی،بزرگواری آشوب : فتنه،فساد
قتل عام:کشتار گروهی،دسته جمعی کشتن مردم
معنی واژه های مهم خانمان سوز : ویرانگر،ازبین بردن خانه و کاشانه
جذب : چیزی را به سوی خود کشیدن،کشش،ربایش
تدبیر : اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حلی برای مشکلی یا مسئله ای یا انجام دادن درست کارها،چاره اندیشی
رصد خانه : مکانی است که در آن،ستاره شناسان با ابزارهایی،ستارگان را مشاهده و بررسی می کنند
تاًسیس کردن : بنا کردن،بنیاد نهادن،پایه گذاری کردن
نظامیه : مدرسه ها یا دانشگاه هایی که خواجه نظام الملک بنا کرد معنی واژه های مهم حمله - خانمان سوز - مغولان - هراس انگیز - قتل عام - چنگیز – ذهن
برخاست - هلاکو خان - خواجه نصیر الدّین توسی - جامعه - حفظ - تصمیم - تغییر - زیرکانه – تشت
مامور - شبانگاه - قلعه - قبلا - اطلاع - صدای مهیب - وحشت زده - حادثه ی ناگوار - حوادث – جذب
رصد خانه - مراغه - دعوت - آثار علمی - جمع آوری - مشغول – همّت
ارزشمند - خواجه نظام الملک توسی - تاسیس - نظامیه - سعدی – تحصیل
تحقیق - پرفروغ - لطف - شرایط - اوج عظمت املای واژه های مهم جمله هاي زير را بخوانيد.
چهل سال ازحمله ي خانمان سوز مغول به ایران گذشته بود. / ويرانگر ، خانمان برانداز
نگراني و اندوه ، قلب مردم را در هم فشرد. / آزرد ، رنجاند ، به دردآورد
قلم از همه كارسازتر است. / مفيدتر، مؤثّرتر ، اثرگذارتر واژه آموزی حالا به جمله ها دقّت كنيد. درباره ي واژه هاي مشخّص شده، گفت و گو كنيد.
مردم از خواب برخاستند .
تشت با صداي مهيب از بالاي قلعه فرو افتاد.

توجه : گاهي براي بيان يك مفهوم، ممكن است چند واژه داشته باشيم كه با يکديگر هم معني باشند، بايد در به كارگيري واژه ها، دقّت كنيم. واژه آموزی پایان...